Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Tablo İstatistiki açıdan tablo, sistemli olarak sütun ve/veya satırlar halinde düzenlenmiş sayılardan oluşan bir listeyi ifade eder. Sınıflamada bu genellikle bir dönüşüm/uyum tablosunu ya da kodlama listesini ifade eder.
Tanım Bir şeyin tam anlamını barındıran ifadedir. Sınıflamalarda tanım kategori tanımlanmasının içerdiği kavramların açıklanması anlamına gelir ve genellikle belirli kategorilere neyin kapsanıp neyin kapsanmadığını gösteren özgül örnekler içerir.
Tanım/Tanımlayıcı Genellikle sınıflama kategorisinin içeriğini iletmek üzere tasarlanmış bir satır uzunluğunda bir ifade/isim/başlık/dizin girişi şeklindedir.
Tema Tema, bir sözcüğün bir kavramı tanımlamasına/ifade etmesine yönelik olarak kullanılan belirli bir anlamı demektir. Terimlerin belirli bir sınıflamaya yönelik anlamları net olmalı, uzman olmayan kişilerin bunları kolaylıkla anlamasını sağlayacak şekilde açıklayıcı tanımlarla beraber kullanılmalı ve sınıflama uzmanları ve istatistik sonuçlarının esas kullanıcılarınca kabul edilmiş olmalıdır.
Terim Terim, bir sözcüğün bir kavramı tanımlamasına/ifade etmesine yönelik olarak kullanılan özel bir anlamı demektir. Terimlerin belirli bir sınıflamaya yönelik anlamları net olmalı, uzman olmayan kişilerin bunları kolaylıkla anlamasını sağlayacak şekilde açıklayıcı tanımlarla beraber kullanılmalı ve sınıflama uzmanları ve istatistik sonuçlarının esas kullanıcılarınca kabul edilmiş olmalıdır.
Terminoloji Terminoloji, yaygın olarak kullanılan ya da bir sınıflamada kullanılmak üzere uyarlanmış olan terimler sistemini ifade eder. Daha geniş bir topluluk dahilinde daha genel anlamları olabilecek sözler ya da terminoloji verilmiş sınıflamalar bağlamında özel bir anlama gelebilir. Örneğin, sanayi sınıflamaları bağlamında ´sanayi´ ve ´homojenlik oranı´ sözcüklerinin özel ve benzersiz birer anlamı vardır.
Ticaret NACE Rev.1.11´de, toptan ve perakende ticaret, ekonomik ana faaliyeti taşınabilir malların satın alınarak üzerinde değişiklik yapılmaksızın tekrar satılması olan ve/veya malın satıcısıyla alıcısı arasında aracılık yapılması olan bütün birimleri kapsar. Bu mallar sadece ambalajlamaya ve paketlemeye tabii tutulabilir, hiç bir surette her hangi bir dönüşüme tabii tutulmazlar. Toptan ve perakende ticaret yalnızca iki taraf arasında doğrudan ticareti değil, aynı zamanda bir veya birden fazla üçüncü şahıslar adına da anlaşma yapılmasını içerir. Bununla beraber esas olan, ana faaliyet, her ne şekilde olursa olsun satıcı tarafından dönüştürülmemiş olan ürünlerin ticareti olmalıdır.
Ticaret Komisyonculuğu Grup 51.1, toptan komisyon ticareti, ana faaliyeti üçüncü kişiler adına mal ticareti yapan bütün birimleri kapsamaktadır. Bu birimler ticari temsilciler veya komisyoncular veya üçüncü kişi hesabına ticari işlemleri organize eden ticari birliklerdir. Perakende komisyon ticareti ayrı olarak gösterilmez; bölüm 52´nin ilgili sınıfında yer alır.
Ticaretin Kendi İçinde Sınıflandırılması Perakende ticaret önce satış yeri türüne göre (mağazalardaki perakende ticaret: 52.1´den 52.5´e kadar olan gruplar; mağaza haricindeki perakende ticaret: 52.6 grubu) sınıflandırılmaktadır. Mağazada yapılan perakende ticaret yeni malların satışı (grup 52.1-52.4) ve kullanılmış malların satışı (grup 52.5) olmak üzere daha ayrıntılı sınıflamaya tabii tutulmaktadır. Mağazalarda yeni malların perakende satışı ise ihtisaslaşmış (tek ürün türüne yönelik) perakende satış (grup 52.2-52.4) ve ihtisaslaşmamış perakende satış (grup 52.1) olmak üzere daha da detaylandırılmaktadır. Mağazalardaki yeni malların ihtisaslaşmış perakende satışı da, satışı yapılan mal çeşitlerine göre daha detaylı alt bölümlere ayrılmaktadır. Yukarıda bahsedilen grupların birleştirilmesi ilave düzeyler olarak dikkate alınmak ve top-down metodunun kullanımında uygulanmak zorundadır.
Ticari Mal Bir mal, takas edilebilen taşınır maldır. Bu üretim hattındaki akışlardan biri olabilir, eşsiz bir madde (Mona Lisa) olabilir ya da hizmet için ara materyal olabilir (yazılım disketi). Bu kavram gümrük sınıflamaları için kullanılmaktadır
Top-Down Metodu Top-down metodu hiyerarşik bir yapıyı takip eder: bir birimin en düşük düzeydeki sınıflamasıyla daha yüksek düzeydeki sınıflaması tutarlı olmalıdır. Bu koşulun sağlanması için süreç en yüksek düzeydeki uygun pozisyonun belirlenmesiyle başlar ve aşağıda açıklandığı gibi sınıflama seviyelerinden aşağı doğru devam eder: Göreceli olarak katma değerin en yüksek payına sahip olan kısım belirlenir. Bu kısım dahilinde göreceli olarak en yüksek katma değer payına sahip olan bölüm belirlenir. Bu bölüm dahilinde göreceli olarak en yüksek katma değer payına sahip olan grup belirlenir. Bu grup dahilinde göreceli olarak en yüksek katma değer payına sahip olan sınıf belirlenir.
Toptan Ticaret Toptan ticaret grupları, ekonomik faaliyeti öncelikli olarak ticari malları kendi isimleriyle perakendecilere, sanayi, ticari, kurumsal veya profesyonel kullanıcılara veya diğer toptancılara tekrar satış olan tüm birimleri kapsar. Toptan ticaret sadece ürün aralığına göre sınıflandırılmaktadır. İthalata ve/veya ihracat ticareti, yurtiçi toptan ticaret gibi diğer kriterler dikkate alınmamaktadır.
Türetilmiş Sınıflamalar Referans sınıflamalarına dayandırılmıştır. Bunlar ya referans sınıflamalarının yapı ve kategorilerinin adapte edilmesiyle ve muhtemelen referans sınıflamanın sağladığının ötesinde ek detay sağlanmasıyla, ya da bir veya daha fazla referans sınıflaması birimlerinin yeniden düzenlenmesi ya da birleştirilmesiyle hazırlanabilir. Türetilmiş sınıflamalar çoğu zaman ulusal ya da uluslararası düzeyde kullanılmak üzere oluşturulur. Böyle bir sınıflamaya örnek Avrupa Birliğinin NACE Rev.1.1 sınıflamasıdır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK