Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Değişken Sınıflamadan bir kategori ya da sayısal bir ölçüm verilebilecek değerler kümesinden birden fazla üstlenebilecek olan gözlemlenen birimin özelliğidir (Örneğin, gelir, yaş, ağırlık vb. ve meslek, sanayi, hastalık vb.).
Değiştiriciler (Converters) Değiştiriciler mal ve hizmetleri kendi isimleri altında satan, fakat üretimleri başkaları tarafından düzenlenen birimlerdir. Bu birimler G (toptan ve perakende) sektöründe sınıflandırılır. Ancak, bu birimler kendi yasal haklarına ve kavramlara sahip oldukları zaman bu sınıfta yer almazlar ve sanki malları kendi üretiyormuş gibi sınıflandırılırlar.
Dışarıdan Çalışanlar (Outworkers) Dışarıdan çalışanlar (Outworkers), açık veya dolaylı iş sözleşmesiyle belli bir girişim için bu girişim altında çalışmayı kabul eden veya belli bir girişim için önceki düzenleme ya da sözleşmeyle belli miktarda mal veya hizmet sağlamayı kabul eden çalışanlardır; fakat çalışma yerleri, bu girişimin mekan ve sınırları haricinde, çoğunlukla da ev ya da evlerine yakın bir yerdedir. Bu çalışanlar, sözleşmelerindeki özel şartlara göre ücretli çalışanlar veya serbest çalışanlar olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışanlar, eğer, diğer çalışanları işe almışlarsa, işveren olarak sınıflandırılabilir.
Diğer Ülkelerde NACE Üye Ülkelere ek olarak, AB´nin dışındaki 15´ten fazla ülke NACE Rev.1.1´i kullanmakta veya bunun ulusal versiyonunu uygulamaktadır
Dikey Entegrasyon Faaliyetlerin dikey entegrasyonu, aynı birimin üretim aşamalarını silsile yoluyla uyguladığı durumlarda ve bir işlemin çıktısının sonraki işlemin girdisi olarak kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, ağaç kesiminin bıçkıhaneyle ilişkilendirilmesi, kil ocağının tuğla işiyle ilişkilendirilmesi, sentetik elyaf üretiminin tekstil imalatıyla ilişkilendirilmesi gibi. Çeşitli faaliyetlerle dikey olarak entegre edilmiş bir birim genel olarak üretilen hizmet veya malların hangisinin katma değeri çok ise o faaliyete göre sınıflandırılır. Bununla birlikte, veri elde edilebilirliğine ilişkin pratik nedenlerden dolayı sıkça nihai çıktı belirleyici olmaktadır.
Dizin Genellikle alfabetik olan ve sınıflamanın içerdiği gözlemlerin yerlerini gösteren bir listedir. Dizinde sayfa numaralarına, paragraf numaralarına ya da sınıflama kodlarına referans verilebilir. Dizinler genellikle sınıflamalarda açıkça kullanılmayan terminolojiden (eşanlamlı sözcükler) oluşur ve ilgili gözlemlere çapraz referanslar verebilir.
Dönüşüm Yeni ürünlerin elde edilmesi amacıyla, mamül, yarı mamül veya ham maddenin doğasını, tertibini veya şeklini değiştiren işleme dönüşüm denir.
Dönüşüm Tablosu Sınıflamaların ilişkilendirilmesine yönelik bir araçtır. Dönüşüm tablosu, bir sınıflamadaki kategorilerin diğer sınıflamalarda ya da aynı sınıflamanın önceki versiyonlarında nerede ve hangi ölçüde bulunabileceğini sistemli bir şekilde açıklar. Dönüşüm tabloları (tablo olarak da anılır), metodolojik açıdan bir sınıflama için tanımlanan gruplarda sınıflandırılan birimlerin başka sınıflamalarda nasıl sınıflandırılabileceğini açıklayarak sınıflamalar değeri kümelerinin birbirleriyle ilintili olma şeklini açıklar. Tablolar uluslararası sınıflamaların geliştirilmesi ve uyumlaştırılması açısından önemlidir. Sınıflamalar arasında ilişki kurulmasının isteneceği pek çok farklı durum ve bu ilişkilerin alabileceği pek çok şekil vardır. Tablolar, sözleşmeye bağlı olarak, kesin olarak tablolar arasındaki bağlantı türünü tanımlamaya yönelik olarak net olabilir (Tarihi, hiyerarşik ya da örtüşen gibi.). Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu, Uluslararası Ekonomik ve Toplumsal Sınıflamalar hakkında Uzman Grubu´nun 4. Toplantısı, New York, 2-4 Kasım (1998): En İyi Uygulamalar Hakkında Bildiri.
Düzenli Çalışanlar Belli süreli sözleşmesi olan düzenli çalışanlar, belli bir bitiş tarihini açık olarak belirten bir iş sözleşmesi olan çalışanlardır.
Düzensiz İstihdamla Çalışanlar Düzensiz istihdamla çalışanlar, çalışanların, geçici çalışanlar, kısa dönem çalışanlar veya mevsimlik çalışanlar grupları altında sınıflanmasına neden olan çalışanlardır; ya da işverene veya çalıştıran kişiye iş sözleşmesini kısa bildirimle ve/veya ulusal yasalarda ya da geleneksel uygulamalarda meydana gelecek değişmelere göre belirlenecek özel koşullarla, iş sözleşmelerinin bitirilmesine izin verilen çalışanlardır.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK