Tanımlar
Tümü - A B C Ç D E F G H I İ K M N O Ö P R S T U Ü V Y
Terim Açıklama
Ücretli Çalışanlar Ücretli çalışanlar, ücretli çalışılan işler olarak tanımlanan iş türünü yapan kişilerdir. Sabit sözleşmeyle çalışan kişiler, aynı işverenle süreklilik esası üzerinden açık (yazılı/sözlü) veya dolaylı iş sözleşmesine veya böylesi sözleşmeler silsilesine sahip ve sahipliği devam edecek olan çalışanlardır. Süreklilik esası ulusal koşullara göre minimum olarak kararlaştırılmış süreden daha uzun olan istihdam dönemini vurgular. (Bu minimum dönem içinde kesintiye izin verilmişse, bu kesintilerin süresi de ulusal koşullara göre saptanmalıdır.) Düzenli çalışanlar, işverenin kendileri için ilgili vergileri ödemekten ve sosyal güvenlik katkısı sağlamaktan sorumlu olduğu ve/veya sözleşmeye dayalı ilişkilerin ulusal iş yasasına bağlı olduğu yerlerde ´sabit sözleşme ile çalışan´ kişilerdir.
Ücretli Çalışılan İşler Ücretli çalışılan işler açık (sözlü veya yazılı) veya dolaylı iş sözleşmesinde çalışana, çalışılan birimin (bu birim bir ortaklık, kâr amacı gütmeyen kuruluş, devlet birimi veya hanehalkı olabilir) gelirine doğrudan bağlı olmaksızın temel bir ücret verilen işlerdir. Aletlerin tümü veya bir kısmı, sermaye ekipmanları, bilgi sistemleri ve/veya çalışanlar tarafından kullanılan bina ve araziler başkalarına ait olabilir ve çalışanlar sahip/sahipler veya sahiplerin yetkili kıldığı kişiler tarafından doğrudan veya belirlenmiş talimatlara göre yönetilirler.ücretli çalışılan işlerdeki kişilerin çalışma bedelleri, genellikle maaş ve ücret olarak ödenmekle birlikte satışlar üzerinden komisyon olarak, parça başına orantılı olarak prim veya gıda, barınma, eğitim gibi ayni olarakta ödenebilir.
Ücretsiz Aile Çalışanları Ücretsiz aile çalışanları; aynı hanehalkı içinde yaşayan bir akraba tarafından işletilen piyasa odaklı işyerinde kendi hesabına çalışılan işi yapan çalışanlardır. Ücretsiz aile çalışanları, kuruluşun yöneticisiyle çalışma süresi açısından veya ulusal koşullara bağlı diğer faktörler açısından kuruluşun yöneticisiyle karşılaştırılabilir seviyede olmamaları nedeniyle kuruluşa ortak sayılmazlar. Geleneksel olarak bir akraba tarafından işletilen, bir ekonomik girişimde özellikle ücret ödenmeksizin çalıştırılan aynı hanehalkında yaşamayan gençler söz konusu olduğu durumlarda ´aynı hanehalkında yaşama´ koşulu aranmayabilir.
Üretıcı Kooperatifi Uyeleri Üretici kooperatifi üyeleri, kendi hesabına çalışanlardır. Kendi hesabına çalışılan işler, ücretlerin doğrudan üretilen kendi tüketimleri kârın parçası olarak kabul edilen mal ve hizmetlerden elde edilen kâra veya potansiyel kâra bağlı olan işlerdir. Bu mal ve hizmet üreten kooperatifte, üretimin, satışların ve/veya kuruluşların diğer işlerinin organizasyonunda; kuruluşun yatırım ve gelirlerinin dağılımının belirlenmesinde, her bir üye diğer üyelerle eşit seviyede katılım sağlar. Üretim kooperatiflerinde, ´ücretli çalışanlar´ın, bu grupta sınıflanmayacağına dikkat edilmelidir.
Üretım Üretim, ürün ile sonuçlanan faaliyettir. Ekonomik faaliyetlerin tamamı için kullanılmaktadır. Bu terim yalnızca tarım, madencilik ve imalat sanayi sektörleri ile sınırlı değil, aynı zamanda hizmet sektörü ile de ilişkilidir. Üretimi belirtmek için faaliyet türüne bağlı olarak, hizmetlerin sağlanması, işlem, imalat gibi çok daha özel terimler kullanılabilmektedir. Üretim ya fiziksel terime ya da değere göre değişik yollarla ölçülebilmektedir.
Ürün

Ürün ekonomik faaliyetin sonucudur. Mal ve hizmetler için kullanılan genel terimdir.

Ana Sayfa | TÜİK

Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA Tel: 0. 312. 454 70 00
(c) 2020 TÜİK